MAŁŻEŃSTWO

Parafia św. Krzyża w Zamościu

„W małżeństwie sakramentalnym, małżonkowie zobowiązują się do wzajemnego okazywania sobie i do głoszenia światu głębokiej i nieprzemijającej miłości, jaką Chrystus darzy Kościół” ( Jan Paweł II, Jubileusz Rodzin, 15 października 2000)

1. Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego najpóźniej na 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzinna, potrzebna jest zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.
2. Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego: – dowody osobiste; – świadectwo chrztu świętego zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli chrzest był w innej parafii) i adnotację o stanie wolnym kandydatów; – świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku powyższego, potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego; – trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się w USC, jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania);
3. Zaświadczenie o udziale w konferencji dla narzeczonych.
4. Zaświadczenie z uczestnictwa w rozmowach indywidualnych w poradni rodzinnej.
5. Świadkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Jeżeli ślub odbywa się w czasie Mszy świętej, wypada, by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii świętej. Powyższe wymagania dla pragnących udzielić sobie sakrament małżeństwa wynikają z przepisów Prawa Kościelnego i Prawa Cywilnego naszego kraju.